Informācija jaunajiem klientiem

Tehnisko noteikumu pieprasīšana

Pirms elektroapgādes būvprojekta pasūtīšanas Klientam jāpieprasa AS "Sadales tīkls" e-portālā www.e-st.lv Tehniskie noteikumi - Jauna pieslēguma ierīkošana vai slodzes palielinājums. Šis ir bezmaksas pakalpojums un Klients to dara pats. Atbilde pienāks "Sadales tīkls" e-portālā pēc 4 dienām.
Pieteikumu aizpilda zemes īpašnieks vai tā pilnvarota persona. Ja zemes īpašnieks ir uzņēmums, tad e-portālā jāautentificējas kā uzņēmumam. Pieteikumam klāt ir jāpievieno ieskenēta/nofotografēta zemesgrāmatu apliecība - lapa, kur uzrādīts zemes īpašnieks konkrētajam zemes gabalam. Pievērsiet uzmanību ailei zemes kadastra apzīmējums, tas reizēm nesakrīt ar kadastra numuru (pārbaudīt var www.kadastrs.lv lapā - Meklēt zemes vienības).
Punktā "Pieslēguma jaudas izvēle" - privātmājas pieslēgumam pietiek ar 20A/13kW, 3 fāzēm (ja nebūs apsildāms baseins, zemes siltumsūknis, elektriskā apkure, elektroauto uzlāde vai citi lieljaudas patērētāji). Jo lielāka pieslēguma jauda, jo lielāka būs ikmēneša abonēšanas maksa. 50% būvniecības izmaksu sedz "Sadales tīkls". Paprasot lielu pieslēguma jaudu, vai ja elektrificējamais objekts atrodas neelektrificētā apvidū, kur tuvumā (>1km) nav esoša zemsprieguma tīkla, "Sadales tīkls" var paprasīt uzstādīt transformatora apakšstaciju.
Punktā "Īpašuma izmantošanas mērķis" ir aile ar atzīmi "cits" - šo atzīmi izmanto ja jaunais elektropieslēgums paredzēts tukšam zemes gabalam, bez ēkas vai gadījumā kad elektropieslēgumu izbūvēt plāno pirms arhitektūras daļas, pretējā gadījumā "Sadales tīkls" prasīs uzrādīt pieslēdzamo ēku vai ēkas arhitektūras projektu.
Punktā "Piezīmes" - var ieraksta savas vēlmes, plāno vairākus pieslēgumus, vai ja grib izmainīt agrāk izdoto Tehnisko noteikumu pieslēguma jaudu uz mazāku vai lielāku.
Informācijai - elektroapgādes būvprojektus "Sadales tīkls" neprojektē un nebūvē, šo funkciju pilda privātie būvkomersanti, kam ir atbilstoši sertifikāti. "Sadales tīkls" projektēšanas un būvniecības procesu pārrauga. Projektu 100% apmaksā klients. Projektējamā uzskaites sadalne un kabelis, ko 50% būvniecības cenas vērtībā apmaksās klients (otrus 50% apmaksā "Sadales tīkls"), piederēs "Sadales tīkls". Piederības robeža būs "Sadales tīkls" uzskaites sadalnē aiz skaitītāja, uz pēcuzskaites kabeļa pieslēguma spailēm. Uzskaites sadalne tiks uzstādīta ārpus iežogotas teritorijas, parasti pie īpašuma robežas vai pie žoga ielas pusē. Šāda prasība ir lai "Sadales tīkls" personāls var jebkurā diennakts laikā piekļūt sadalnei. Ja kāds uzskaites sadalni notrieks vai sabojās, "Sadales tīkls" to par saviem līdzekļiem nomainīs.

Cenas piedāvājuma saņemšana

Pēc Tehnisko noteikumu saņemšanas un Klientam "Sadales tīkls" Tehniskajos noteikumos norādītā būvniecības cena ir pieņemama (būvniecības cenas standarta pieslēgums ar sadalni, klienta apmaksājamā daļa, sākās no 600€+PVN), Klientam Tehniskie noteikumi un tā pielikumi jāatsūta mums uz e-pastu info@sosprojekti.lv elektroapgādes būvprojekta cenas piedāvājuma saņemšanai.
Projekti tiek iedalīti 2 kategorijās - Rīga un Pierīga.
Minimālo projekta cenu dodam vienam pieslēgumam "ideālā gadījumā", kad pēc "Sadales tīkls" tehniskajiem noteikumiem pieslēguma vieta ir pie īpašuma, jāuzstāda tikai jauna uzskaites sadalne un kabelis, nav citu komunikāciju, zeme pieder pašvaldībai vai projekta pasūtītājam, objekts atrodas Rīgā vai tuvajā Pierīgā.
Projekti tiek izstrādāti rindas kārtībā. Ziemā pasūtījuma izpildes termiņš ir īsāks, vasarā garāks (+2 mēneši).
Kā papildus pakalpojumu, ar 20% cenas koeficientu, varam piedāvājam projekta paātrināto izpildi "ārpus rindas", bet tas nemainīs projekta saskaņošanas termiņu ar zemju īpašniekiem un ietaisītajām organizācijām.
Rīgai ir lielākas cenas un garāki termiņi, jo prasības projekta izstrādei un tā saskaņošanai ir vairāk un prasa ilgāku laiku. Pierīgā projekta termiņu visbiežāk ietekmē tas kurā novada būvvaldē projekts ir jāskaņo, saskaņošana būvvaldēs var aizņemt no 1 dienas līdz mēnesim un vairāk (atkarīgs no būvvaldes, to uzstādītajām prasībām vai to darbinieku darba stila).
Papildus jārēķinās ar pašvaldību nodevām un SIA "Tet" paātrināto projekta izskatīšanu 5 dienās (35€+PVN vai projekta skaņošana būs 30 dienas). Specifiskos gadījumos var būt papildus nodevas. Ja mūsu piedāvātā cena un termiņi elektroapgādes būvprojekta izstrādei derēs, tiek noslēgts līgums un samaksāts 50% avanss un 100% maksājums par topogrāfiju, atlikušie 50% tiek maksāti pēc būvvaldes saskaņojuma saņemšanas.
Pēc līguma ar mums noslēgšanas Klientam "Sadales tīkls" e-portālā jāatzīmē izvēlētais projektētājs SIA "S.O.S. projekti" - lai Tehniskie noteikumi būtu piesaistīti projektētājam, jāparaksta Vienošanās par būvprojekta izstrādi - lapa kas ir pievienota Tehniskajiem noteikumiem un jāatsūta tā mums kopā ar zemes īpašumtiesību apliecinošajiem dokumentiem, pilnvarām, ja tās ir dotas vai citiem dokumentiem.

Pēcuzskaites kabeļa projekts

Būvvaldēm interesē visas inženierkomunikācijas kas tiek ieraktas zemē, arī privātīpašnieka zemē. Ja privātīpašnieks gribēs nodot ekspluatācijā savu māju, būvvalde paprasīs - kā ēkai tiek nodrošināts elektropieslēgums? Vai ir pēcuzskaites projekts no "Sadales tīkls" uzskaites sadalnes līdz mājai, ko viņi var ienest savās datubāzēs/arhīvā?
Jaunbūvēm pēcuzskaites projekts ir obligāta prasība un mēs piedāvājam uztaisīt šādu projektu. Papildus - vai vārti būs elektriskie, vai būs teritorijas apgaismojums, vai uz zemes gabala būs citas pieslēdzamās ēkas, vai būs jāpieslēdz ūdenssūknis utt.?

Topogrāfijas pasūtīšana

Pēc Līguma noslēgšanas un avansa maksājuma saņemšanas, tiek pasūtīts topogrāfiskais plāns (topogrāfija ir esošo virszemes un pazemes komunikāciju plāns).
Elektroapgādes būvprojekts tie zīmēts uz Topogrāfiskā plāna DWG formātā. Topogrāfisko plānu pasūta PĒC "Sadales tīkls" Tehnisko noteikumu saņemšanas, jo "Sadales tīkls" pats pieņem lēmumu no kuras sadalnes vai balsta Klientam tiks nodrošināts pieslēgums. Klients var tikai ietekmēt savas uzskaites sadalnes novietojumu projektēšanas gaitā, kur atradīsies uzskaites sadalne (ar noteikumu ka tā būs "Sadales tīkls" personālam brīvi pieejamā vietā jebkurā diennakts laikā). Topogrāfisko plānu Klients var pasūtīt pats vai uzticēt to izdarīt mums. Ja topogrāfiju pasūtam mēs, tad mēs varam solīt ka mūsu izvēlētais topogrāfs nepazudīs, topogrāfisko plānu uzzīmēs saprātīgā termiņā un par pieņemamu cenu. Ja topogrāfiju pasūt Klients pats, tad viņš pats arī uzņemas atbildību par topogrāfiju, tās termiņiem un mēs projektu varēsim sākt zīmēt tikai pēc topogrāfiskā plāna saskaņotās versijas DWG formātā saņemšanas.
Topogrāfijas derīguma termiņš Pierīgā ir 2 gadi, Rīgā 1 gads (1 gads Rīgas būvvaldes trašu piesaistu pieprasīšanai). Topogrāfiju var pasūtīt vai nu tikai elektroapgādes būvprojekta trasei vai, ja tuvākā gada laikā plānots būvēt ēku vai citas komunikācijas, piemērīt papildus topogrāfiju (piemērs Pierīgā: topogrāfija elektroapgādes būvprojektam maksā 260€+PVN, bet ja piemēra klāt 1000m2 gruntsgabalu (pļava) tad tas maksās 330€+PVN.)
Topogrāfijas minimālā cena Rīgā ir 280€+PVN un minimālais termiņš 2.5 mēneši.
Topogrāfijas minimālā cena Pierīgā ir 240€+PVN un minimālais termiņš 45 dienas.

Projekta zīmēšana

Pēc līguma noslēgšanas tiek veikta objekta apsekošana dabā. Pēc saskaņotas topogrāfijas saņemšanas tiek sākta projekta zīmēšana. Elektroapgādes būvprojekts tiek zīmēts pēc "Sadales tīkls" izdotajos Tehniskos noteikumos minētajām prasībām. Ņemot vērā LEK energostandartus, Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums", Enerģētikas likumu un citiem likumiem.
Projektētājs nevar mainīt Tehniskajos noteikumos norādīto pieslēguma vietu, patērētāju skaitu u.c. parametrus. "Sadales tīkls" parakstīs projektu tikai tad ja tas pilnībā atbildīs Tehniskajiem noteikumiem. Tieši tā pat citas organizācijas un iestādes parakstīs projektu ja tas atbildīs to uzstādītajām prasībām.
Projekts primāri sastāv no plāna, shēmas un specifikācijas.
Plāns tiek zīmēts uz topogrāfiskā plāna. Uz plāna tiek uzzīmēta kabeļa trase, saliktas sadalnes, aizsargcaurules, piesaistes, risinājumu mezgli.
Shēmā tiek uzzīmēta projektējamā pieslēguma vieta līdz barojošajam transformatora punktam, projektējamais kabelis, projektējamās sadalnes aizpildījums, veikts īsslēguma strāvas un sprieguma krituma aprēķins projektējamā un esošajā līnijā, pārbaudīta jauno un esošo aizsardzības aparātu selektivitāte.
Specifikācija - veicamo darbu un izmantojamo materiālu sarakts pēc "Sadales tīkls" kodiem, bez cenām (materiālus dos "Sadales tīkls" no savas noliktavas, darbu cenas ieraksta būvniecības uzņēmumi ar kurām piedalīsies objekta izbūves konkursā. Zemākā cena uzvarēs.). Papildus projektā tiek pievienoti sertifikāti, apdrošināšana, Tehniskie noteikumi, saskaņošanas protokoli ar skarto zemju īpašniekiem, zemesgrāmata, topogrāfiskais plāns un citi dokumenti ko var būvvaldes vai skaņošanas iestādes paprasīt.

Projekta saskaņošana

Projekta skice - kad uzzīmēta projektējamā trase un saliktas uzskaites sadalnes, skice tiek aizsūtīta "Sadales tīklam" principiālajai izskatīšanai. Saņemot pozitīvu atbildi, skices trase tiek tālāk skaņota ar skarto un tuvināto zemju īpašniekiem (ja notiek tuvinājums tuvāk par 1m no jebkura privātīpašuma). Saskaņošanā ar privātīpašniekiem projektētājam nav ietekmēšanas metodes. Tā ir privātīpašnieka labā griba ļaut šķērsot/pietuvoties savai zemei vai neļaut. Ja kāds privātīpašnieks atsaka saskaņošanā, trase tiek pārzīmēta ar citu risinājumu vai jāpasūta jauni Tehniskie noteikumi ar citu pieslēguma vietu (būs dārgāka izbūve), vai projekta pasūtītājs samaksā kompensāciju zemes īpašniekam (parasti 200-300 €, bet ja gadās īpašs gadījums vai ja tas ir ieplānots NĪ attīstītāja bizness, tad summas aiziet tūkstošos un desmitos tūkstošu). Bet absolūtajā vairākumā gadījumu saskaņošana ar privātīpašniekiem norit bez principiālas aizķeršanās. Novērojums - jo tālāk no Rīgas, jo cilvēki pielaidīgāki.
Atsevišķos gadījumos varam paprasīt projekta pasūtītājam pašam saskaņot projektu ar saviem kaimiņiem. Ja projekts jāskaņo ar daudzdzīvokļu māju, ar 50 dzīvokļiem un vairāk, vieglāk būs mainīt projekta risinājumu, jo daļa iedzīvotāju nedzīvo uz vietas vai nav atrodami, būs tādi kas vienmēr ir kategoriski pret vai paprasīs risinājumu kam nepiekrīt citi, kāds paprasīs kompensāciju.
Pēc privātīpašnieku parakstu saņemšanas, projekts tiek noformēts pirmsfināla stadijā un tiek iesniegs saskaņošanai ar skartajām un tuvinātajām organizācijām. Šajā etapā visbiežāk nākas aizkavēties, jo daļa organizāciju veic ilgu projekta izskatīšanu. Pēc iesaistīto organizāciju skaņojumu saņemšanas, projektu sniedzam "Sadales tīklā" uz fināla saskaņošanu un pēc tam sniedzam saskaņošanā būvvaldē ( vidēji 2 nedēļas).

Būvniecība

Pēc būvvaldes BIS (www.bis.gov.lv) saskaņojuma saņemšanas, projekts tiek pavairots - 1 oriģināla eksemplārs pasūtītājam, 1 oriģināla eksemplārs mums arhīvā, 1 oriģināls, 1 kopija un 1CD tiek sagatavots iesniegšanai "Sadales tīklā" konkursam. Pēc atlikušā maksājuma saņemšanas, ar pasūtītāja atļauju mēs varam nogādāt projektu "Sadales tīkls" konkursam, vai pasūtītājs to var izdarīt pats. Projekts ir derīgs 2 gadus. Pēc šī termiņa, ja projekts nav izbūvēts, to vairs nevarēs izmantot.
Celtnieks konkursā piedalās ar sava darba cenu, materiāli tiek ņemti no "Sadales tīkla" noliktavas un tiem cena ir fiksēta. Konkurss Pierīgā ilgst 3 nedēļas, Rīgā 1 mēnesi.
Ziemā, kad zeme ir sasalusi, celtnieki rakšanu neveic (zemes atkausēšana sadārdzinās izbūvi 2x). Pēc "Sadales tīkla" optimizācijas, kad to darbiniekiem atņēma transportu, Tehnisko noteikumu rakstītāji vairs neveic apsekošanu dabā, līdz ar to Tehniskajos noteikumos uzrādītā prognozētā būvniecības cena var atšķirties no reālas cenas, jo ja nesen veikta ielas asfaltēšana, uzstādīts kāds šķērslis, kas nav uzrādīts "Sadales tīkls" pieejamos materiālos, tas nebūs ierēķināts Tehnisko noteikumu aprēķinā un tas var sadārdzināt būvniecību arī 2-kārtīgi.
Pēc konkursa noslēgšanās, "Sadales tīkls" pasūtītājam atsūtīs rēķinu objekta izbūvei. Pēc rēķina apmaksas 45 dienu laikā (ziemā 90 dienu laikā) celtniekam jāizbūvē objekts.

Pēcuzskaites kabeļa pieslēgšana "Sadales tīkls" sadalnei

Pēc "Sadales tīkls" sadalnes uzstādīšanas, skaitītājs tajā vēl nebūs uzstādīts. Pēc Pasūtītāja pēcuzskaites kabeļa ierakšanas līdz jaunajai uzskaites sadalnei (paredzot sadalnē ~2.5m kabeļa galu, jo skaitītājs būs 1.6-1.8m augstumā) būs jāizsauc (www.e-st.lv portālā) "Sadales tīkls" inspektors, kurš pieslēgs Pasūtītāja kabeli pie "skaitītāja" spailēm un noplombēs sadalni. Inspektora izsaukums pirmajā reizē ir bezmaksas pakalpojums.
Kabeļa izvēle:
* kabeļus ar melno izolāciju rok zemē, ar balto izmanto iekštelpu instalācijai.
* var izmantot gan kabeļus ar alumīnija, gan vara dzīslām. Alumīnijs būs lētāks un "resnāks". Vara kabelim ir labāka vadītspēja t.i. mazāki zudumi, ilgmūžīgāks. "Sadales tīkls" izvēlas alumīniju, jo to mazāk zog.
* "Sadales tīkls" pēcuzskaites tīklā pielieto standarta kabeli AXPK-1-5x16 (alumīnija, līdz 1kV, 5 dzīslas ar 16mm2 šķērsgriezumu, līdz 75A ). Privātpersonas var izmantot kabeli kādu vēlas, lai tikai to var pieslēgt "Sadales tīkls" sadalnes spailēm (sadalnēs līdz 63A) - no 1.5mm2 līdz 50mm2. "Sadales tīkls" sadalnē ļaus pieslēgt 1 Lietotāja kabeli, jo viņiem ir negatīva pieredze ar spaiļu dzirksteļošanu pieslēdzot vairākus Lietotāja kabeļus zem vienām spailēm.
* 3f 20A pieslēgumam var pielietot piecdzīslu vara kabeli ar šķērsgriezumu 4mm2 vai alumīnija 6mm2. * Lietotāja kabeli lietotājs var rakt kā grib (ja nav Pēcuzskaites projekta), ieteicams 0.7m dziļumā un ievelkot gofrētā caurulē.
PS * Ja zvanāt mums, tad pirms sarunas nosaucat sava objekta adresi, jo mēs paralēli projektējam ~100 projektus (500-600 gadā) un aiz katra projekta stāv savs pasūtītājs vai pasūtītāju grupa. Frāze - "es zvanīju pirms 3 dienām par to savu objektu" būs grūti atsaukt atmiņā, kas ir zvanītājs un par kuru objektu iet runa.
* Ja pasūtītājs projekta fināla etapā pārdomās un paprasīs izmainīt projekta risinājumu, mēs varam paprasīsīt papildus samaksu.
* Darbu sākam darīt tikai pēc avansa maksājuma saņemšanas. Pabeigtu projektu atdodam tikai pēc gala maksājuma saņemšanas.
* Pārrunas ar jaunajiem klientiem par projekta cenu, termiņu un darbu apjomu veic Dainis Slišāns (t.29240267, info@sosprojekti.lv), bet pirms tam, kā raksta sākumā teikts, klientam no AS "Sadales tīkls" vispirms jāsaņem Tehniskie noteikumi, lai būtu sarunas priekšmets.